TIETOSUOJASELOSTE


Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.9.2020. Viimeisin muutos 24.9.2020.


1. Rekisterinpitäjä

Mungis Oy, PL 21, 37501 Lempäälä

Käyntiosoite: Hatanpään valtatie 34 D, 33100 Tampere


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

info@annapastakvisuals.fi

+358 44 5731717


3. Rekisterin nimi

Anna Pastak Visuals asiakasrekisteri ja laskutusrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

- henkilön antamat tiedot rekisterin ylläpitäjälle, joilla henkilö antaa oikeuden antamiensa tietojen käsittelyyn asiakasrekisteriä sekä laskutusrekisteriä varten 

- ylläpitäjän laatiman kuvaussopimuksen ja kuvausehtojen allekirjoittaminen

- rekisterinpitäjä on oikeutettu asiakas- ja laskutusrekisterin ylläpitämiseen asiakassuhteen vuoksi

Mugis Oy käyttää asiakasrekisterin yhteystietoja asiakassuhteen ylläpitoon, laskutukseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin sekä kehittääkseen palveluitaan. Mungis Oy tallentaa välttämättömät henkilötiedot kun otat yhteyttä tai lähetät tarjouspyynnön lomakkeella.


5. Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot tallennetaan: sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista.

Tiedot tallenetaan, jotta voimme:

- pitää yhteyttä

- toimittaa tilattu kuvagalleria tai ilmoittaa tapahtumista ja kuvauksista

- periä maksun palveluista

- täyttää kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain edellyttämät vaatimukset

- henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenottojen lähettämiseen asiakassuhteeseesi liittyen


Mungis Oy tallentaa lomakkeella, sähköpostitse tai Instagramissa ilmoitetut henkilötiedot ja saatamme säilyttää yhteydenottoosi liittyvän kirjeenvaihdon.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Mungis Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).